ConfigurationElementCollection.BaseIndexOf(ConfigurationElement) Metoda

Definicja

Wskazuje indeks określonego elementu ConfigurationElement .Indicates the index of the specified ConfigurationElement.

protected:
 int BaseIndexOf(System::Configuration::ConfigurationElement ^ element);
protected int BaseIndexOf (System.Configuration.ConfigurationElement element);
member this.BaseIndexOf : System.Configuration.ConfigurationElement -> int
Protected Function BaseIndexOf (element As ConfigurationElement) As Integer

Parametry

element
ConfigurationElement

ConfigurationElementDla określonej lokalizacji indeksu.The ConfigurationElement for the specified index location.

Zwraca

Int32

Indeks określonego ConfigurationElement ; w przeciwnym razie,-1.The index of the specified ConfigurationElement; otherwise, -1.

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje, jak wywołać BaseIndexOf metodę.The following code example shows how to call the BaseIndexOf method.

Public Function IndexOf(ByVal url As UrlConfigElement) As Integer
    Return BaseIndexOf(url)
End Function

Dotyczy