ConfigurationElementCollection.ElementName Właściwość

Definicja

Pobiera nazwę używaną do identyfikowania tej kolekcji elementów w pliku konfiguracji, gdy jest zastępowana w klasie pochodnej.Gets the name used to identify this collection of elements in the configuration file when overridden in a derived class.

protected:
 virtual property System::String ^ ElementName { System::String ^ get(); };
protected virtual string ElementName { get; }
member this.ElementName : string
Protected Overridable ReadOnly Property ElementName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa kolekcji; w przeciwnym razie pusty ciąg.The name of the collection; otherwise, an empty string. Wartość domyślna to pusty ciąg.The default is an empty string.

Uwagi

Zastąp ElementName Właściwość nazwą niestandardową ConfigurationElementCollection .Override the ElementName property to name a custom ConfigurationElementCollection.

Dotyczy