ConfigurationElementCollection.RemoveElementName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę elementu ConfigurationElement do skojarzenia z operacją usuwania w ConfigurationElementCollection przypadku zastąpienia w klasie pochodnej.Gets or sets the name of the ConfigurationElement to associate with the remove operation in the ConfigurationElementCollection when overridden in a derived class.

protected:
 property System::String ^ RemoveElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected public:
 property System::String ^ RemoveElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
protected string RemoveElementName { get; set; }
protected internal string RemoveElementName { get; set; }
member this.RemoveElementName : string with get, set
Protected Property RemoveElementName As String
Protected Friend Property RemoveElementName As String

Wartość właściwości

String

Nazwa elementu.The name of the element.

Wyjątki

Wybrana wartość zaczyna się od zastrzeżonego prefiksu "config" lub "Lock".The selected value starts with the reserved prefix "config" or "lock".

Dotyczy