ConfigurationElementCollection.Reset(ConfigurationElement) Metoda

Definicja

Resetuje ConfigurationElementCollection do stanu niezmodyfikowanego w przypadku zastąpienia w klasie pochodnej.Resets the ConfigurationElementCollection to its unmodified state when overridden in a derived class.

protected:
 override void Reset(System::Configuration::ConfigurationElement ^ parentElement);
protected public:
 override void Reset(System::Configuration::ConfigurationElement ^ parentElement);
protected override void Reset (System.Configuration.ConfigurationElement parentElement);
protected internal override void Reset (System.Configuration.ConfigurationElement parentElement);
override this.Reset : System.Configuration.ConfigurationElement -> unit
Protected Overrides Sub Reset (parentElement As ConfigurationElement)
Protected Friend Overrides Sub Reset (parentElement As ConfigurationElement)

Parametry

parentElement
ConfigurationElement

ConfigurationElementReprezentuje element nadrzędny kolekcji, jeśli istnieje; w przeciwnym razie null .The ConfigurationElement representing the collection parent element, if any; otherwise, null.

Uwagi

Domyślnym zachowaniem Reset metody jest czyszczenie wszystkich zmodyfikowanych elementów, które ConfigurationElementCollection zawiera obiekt i aby ustawić zmodyfikowane elementy na wartości określone przez ich nadrzędny plik konfiguracji.The default behavior for the Reset method is to clear any modified elements a ConfigurationElementCollection object contains and to set the modified elements to the values specified by their parent configuration file. Jeśli dowolny element w elementach ConfigurationElementCollection ma elementy podrzędne, Reset jest również wywoływana dla tych elementów podrzędnych.If any element in the ConfigurationElementCollection has child elements, Reset is also called on those child elements.

Dotyczy