ConfigurationPropertyCollection.CopyTo(ConfigurationProperty[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje ten ConfigurationPropertyCollection do tablicy.Copies this ConfigurationPropertyCollection to an array.

public:
 void CopyTo(cli::array <System::Configuration::ConfigurationProperty ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Configuration.ConfigurationProperty[] array, int index);
member this.CopyTo : System.Configuration.ConfigurationProperty[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As ConfigurationProperty(), index As Integer)

Parametry

array
ConfigurationProperty[]

Tablica, do której ma zostać skopiowana.Array to which to copy.

index
Int32

Indeks, od którego należy rozpocząć kopiowanie.Index at which to begin copying.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać CopyTo metody.The following example shows how to use the CopyTo method.

Dotyczy

Zobacz też