SettingsPropertyValueCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread safe).

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli dostęp do SettingsPropertyValueCollection kolekcji jest synchronizowany; w przeciwnym razie false,.true if access to the SettingsPropertyValueCollection collection is synchronized; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy