SettingsPropertyValueCollection.SetReadOnly Metoda

Definicja

Ustawia, że kolekcja ma być tylko do odczytu.Sets the collection to be read-only.

public:
 void SetReadOnly();
public void SetReadOnly ();
member this.SetReadOnly : unit -> unit
Public Sub SetReadOnly ()

Uwagi

Po ustawieniu kolekcji na tylko do odczytu nie można już jej modyfikować.After the collection has been set to read-only, it can no longer be modified.

Dotyczy