ConsoleKeyInfo.Equality(ConsoleKeyInfo, ConsoleKeyInfo) Operator

Definicja

Wskazuje, czy określone obiekty ConsoleKeyInfo są równe.Indicates whether the specified ConsoleKeyInfo objects are equal.

public:
 static bool operator ==(ConsoleKeyInfo a, ConsoleKeyInfo b);
public static bool operator == (ConsoleKeyInfo a, ConsoleKeyInfo b);
static member ( = ) : ConsoleKeyInfo * ConsoleKeyInfo -> bool
Public Shared Operator == (a As ConsoleKeyInfo, b As ConsoleKeyInfo) As Boolean

Parametry

a
ConsoleKeyInfo

Pierwszy obiekt, który ma zostać porównany.The first object to compare.

b
ConsoleKeyInfo

Drugi obiekt, który będzie porównywany.The second object to compare.

Zwraca

true, jeśli a jest równa b; w przeciwnym razie false.true if a is equal to b; otherwise, false.

Uwagi

Dwa obiekty ConsoleKeyInfo są równe, jeśli odpowiadające im KeyChar, Keyi Modifiers są równe.Two ConsoleKeyInfo objects are equal if their corresponding KeyChar, Key, and Modifiers properties are equal.

Równoważna Metoda dla tego operatora jest ConsoleKeyInfo.Equals(ConsoleKeyInfo).The equivalent method for this operator is ConsoleKeyInfo.Equals(ConsoleKeyInfo).

Dotyczy