DbCommandBuilder.GetParameterPlaceholder(Int32) Metoda

Definicja

Zwraca symbol zastępczy dla parametru w skojarzonej instrukcji SQL.Returns the placeholder for the parameter in the associated SQL statement.

protected:
 abstract System::String ^ GetParameterPlaceholder(int parameterOrdinal);
protected abstract string GetParameterPlaceholder (int parameterOrdinal);
abstract member GetParameterPlaceholder : int -> string
Protected MustOverride Function GetParameterPlaceholder (parameterOrdinal As Integer) As String

Parametry

parameterOrdinal
Int32

Liczba, która ma zostać uwzględniona jako część nazwy parametru.The number to be included as part of the parameter's name.

Zwraca

String

Nazwa parametru o podanej liczbie.The name of the parameter with the specified number appended.

Uwagi

Ta metoda jest przeznaczona do użycia przez autorów dostawcy tworzących konstruktora poleceń niestandardowych.This method is intended for use by provider writers building a custom command builder.

Dotyczy

Zobacz też