DbConnectionStringBuilder.ClearPropertyDescriptors Metoda

Definicja

Czyści kolekcję PropertyDescriptor obiektów w skojarzonym DbConnectionStringBuilder .Clears the collection of PropertyDescriptor objects on the associated DbConnectionStringBuilder.

protected public:
 void ClearPropertyDescriptors();
protected internal void ClearPropertyDescriptors ();
member this.ClearPropertyDescriptors : unit -> unit
Protected Friend Sub ClearPropertyDescriptors ()

Uwagi

Ta metoda jest używana przez projektantów do czyszczenia wszystkich skojarzonych deskryptorów właściwości w DbConnectionStringBuilder .This method is used by designers to clear all associated property descriptors on the DbConnectionStringBuilder.

Dotyczy

Zobacz też