DbParameter.IDbDataParameter.Scale Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Scale .For a description of this member, see Scale.

property System::Byte System::Data::IDbDataParameter::Scale { System::Byte get(); void set(System::Byte value); };
byte System.Data.IDbDataParameter.Scale { get; set; }
member this.System.Data.IDbDataParameter.Scale : byte with get, set
 Property Scale As Byte Implements IDbDataParameter.Scale

Wartość właściwości

Byte

Liczba rozwiązanych miejsc dziesiętnych Value .The number of decimal places to which Value is resolved. Wartość domyślna to 0.The default is 0.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy DbParameter wystąpienie jest rzutowane do IDbDataParameter interfejsu.It can be used only when the DbParameter instance is cast to an IDbDataParameter interface.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scale.For more information, see Scale.

Dotyczy

Zobacz też