DbParameterCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

Zwraca

Int32

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object) .For a description of this member, see IndexOf(Object).

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to IList interface.

Dotyczy