DbParameterCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

value
Object

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używany tylko wtedy, gdy DbParameterCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the DbParameterCollection instance is cast to IList interface.

Dotyczy