DataReaderExtensions.GetDouble(DbDataReader, String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji.Gets the value of the specified column as a double-precision floating point number.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double GetDouble(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static double GetDouble (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetDouble : System.Data.Common.DbDataReader * string -> double
<Extension()>
Public Function GetDouble (reader As DbDataReader, name As String) As Double

Parametry

reader
DbDataReader

Czytnik danych, z którego ma zostać pobrana wartość kolumny.The data reader to get the column value from.

name
String

Nazwa kolumny.The name of the column.

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Podana nazwa nie jest prawidłową nazwą kolumny.The name specified is not a valid column name.

Dotyczy

Zobacz też