DataReaderExtensions.GetGuid(DbDataReader, String) Metoda

Definicja

Pobiera wartość określonej kolumny jako unikatowy identyfikator globalny (GUID).Gets the value of the specified column as a globally unique identifier (GUID).

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Guid GetGuid(System::Data::Common::DbDataReader ^ reader, System::String ^ name);
public static Guid GetGuid (this System.Data.Common.DbDataReader reader, string name);
static member GetGuid : System.Data.Common.DbDataReader * string -> Guid
<Extension()>
Public Function GetGuid (reader As DbDataReader, name As String) As Guid

Parametry

reader
DbDataReader

Czytnik danych, z którego ma zostać pobrana wartość kolumny.The data reader to get the column value from.

name
String

Nazwa kolumny.The name of the column.

Zwraca

Wartość określonej kolumny.The value of the specified column.

Wyjątki

Podana nazwa nie jest prawidłową nazwą kolumny.The name specified is not a valid column name.

Określone Rzutowanie jest nieprawidłowe.The specified cast is not valid.

Dotyczy

Zobacz też