DataTable.CreateInstance Metoda

Definicja

Tworzy nowe wystąpienie klasy DataTable.Creates a new instance of DataTable.

protected:
 virtual System::Data::DataTable ^ CreateInstance();
protected virtual System.Data.DataTable CreateInstance ();
abstract member CreateInstance : unit -> System.Data.DataTable
override this.CreateInstance : unit -> System.Data.DataTable
Protected Overridable Function CreateInstance () As DataTable

Zwraca

Nowe wyrażenie.The new expression.

Dotyczy