DataTable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia obiekt informacji serializacji danymi wymaganymi do serializacji DataTable .Populates a serialization information object with the data needed to serialize the DataTable.

public:
 virtual void GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
public virtual void GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
abstract member GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
override this.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Public Overridable Sub GetObjectData (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

SerializationInfoObiekt, który przechowuje serializowane dane skojarzone z DataTable .A SerializationInfo object that holds the serialized data associated with the DataTable.

context
StreamingContext

StreamingContextObiekt, który zawiera źródło i miejsce docelowe serializowanego strumienia skojarzonego z DataTable .A StreamingContext object that contains the source and destination of the serialized stream associated with the DataTable.

Implementuje

Wyjątki

infoParametr jest odwołaniem o wartości null ( Nothing w Visual Basic).The info parameter is a null reference (Nothing in Visual Basic).

Dotyczy