DataTable.OnTableClearing(DataTableClearEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie TableClearing.Raises the TableClearing event.

protected:
 virtual void OnTableClearing(System::Data::DataTableClearEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableClearing (System.Data.DataTableClearEventArgs e);
abstract member OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
override this.OnTableClearing : System.Data.DataTableClearEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableClearing (e As DataTableClearEventArgs)

Parametry

e
DataTableClearEventArgs

DataTableClearEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataTableClearEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Wywołuje zdarzenie TableClearing, które jest wywoływane przed rozpoczęciem przetwarzania operacji Clear.Raises the TableClearing event, which is fired before processing of the Clear operation begins.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też