DataTable.OnTableNewRow(DataTableNewRowEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie TableNewRow.Raises the TableNewRow event.

protected:
 virtual void OnTableNewRow(System::Data::DataTableNewRowEventArgs ^ e);
protected virtual void OnTableNewRow (System.Data.DataTableNewRowEventArgs e);
abstract member OnTableNewRow : System.Data.DataTableNewRowEventArgs -> unit
override this.OnTableNewRow : System.Data.DataTableNewRowEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnTableNewRow (e As DataTableNewRowEventArgs)

Parametry

e
DataTableNewRowEventArgs

DataTableNewRowEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A DataTableNewRowEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Wywołuje zdarzenie TableNewRow, które jest generowane po utworzeniu nowego DataRow przy użyciu NewRow.Raises the TableNewRow event, which fires after a new DataRow has been created using NewRow.

Podnoszenie zdarzenia wywołuje program obsługi zdarzeń przez delegata.Raising an event invokes the event handler through a delegate. Aby zapoznać się z omówieniem, zobacz temat Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For an overview, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też