ITableMappingCollection.IndexOf(String) Metoda

Definicja

Pobiera lokalizację ITableMapping obiektu w kolekcji.Gets the location of the ITableMapping object within the collection.

public:
 int IndexOf(System::String ^ sourceTableName);
public int IndexOf (string? sourceTableName);
public int IndexOf (string sourceTableName);
abstract member IndexOf : string -> int
Public Function IndexOf (sourceTableName As String) As Integer

Parametry

sourceTableName
String

Nazwa z uwzględnieniem wielkości liter w tabeli źródłowej.The case-sensitive name of the source table.

Zwraca

Int32

Lokalizacja obiektu w kolekcji (liczony od zera) ITableMapping .The zero-based location of the ITableMapping object within the collection.

Dotyczy