Table<TEntity>.InsertOnSubmit(TEntity) Metoda

Definicja

Dodaje jednostkę w stanie pending insert do tego Table<TEntity>.Adds an entity in a pending insert state to this Table<TEntity>.

public:
 void InsertOnSubmit(TEntity entity);
public:
 virtual void InsertOnSubmit(TEntity entity);
public void InsertOnSubmit (TEntity entity);
member this.InsertOnSubmit : 'Entity -> unit
abstract member InsertOnSubmit : 'Entity -> unit
override this.InsertOnSubmit : 'Entity -> unit
Public Sub InsertOnSubmit (entity As TEntity)

Parametry

entity
TEntity

Jednostka, która ma zostać dodana.The entity to be added.

Implementuje

Przykłady

// Create a new Order object.
Order ord = new Order
{
  OrderID = 12000,
  ShipCity = "Seattle",
  OrderDate = DateTime.Now
  // …
};

// Add the new object to the Orders collection.
db.Orders.InsertOnSubmit(ord);

// Submit the change to the database.
try
{
  db.SubmitChanges();
}
catch (Exception e)
{
  Console.WriteLine(e);
  // Make some adjustments.
  // ...
  // Try again.
  db.SubmitChanges();
}
' Create a new Order object.
Dim ord As New Order With _
{.OrderID = 12000, _
 .ShipCity = "Seattle", _
 .OrderDate = DateTime.Now}

' Add the new object to the Orders collection.
db.Orders.InsertOnSubmit(ord)

' Submit the change to the database.
Try
  db.SubmitChanges()
Catch e As Exception
  Console.WriteLine(e)
  ' Make some adjustments.
  ' ...
  ' Try again.
  db.SubmitChanges()
End Try

Uwagi

Dodana jednostka nie zostanie wyświetlona w wynikach zapytania z tej tabeli do momentu wywołania SubmitChanges.The added entity will not appear in query results from this table until after SubmitChanges has been called.

Dotyczy