Table<TEntity>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy typ jednostek zawartych w tym wystąpieniu Table<TEntity> ma klucz podstawowy.Gets a value that indicates whether the type of the entities contained in this Table<TEntity> instance has a primary key.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); };
public bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli typ jednostki nie ma klucza podstawowego; w przeciwnym razie false.true if the entity type does not have a primary key; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy