EntityReference.EntityKey Właściwość

Definicja

Zwraca klucz dla powiązanego obiektu.Returns the key for the related object.

public:
 property System::Data::EntityKey ^ EntityKey { System::Data::EntityKey ^ get(); void set(System::Data::EntityKey ^ value); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember]
public System.Data.EntityKey EntityKey { get; set; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember>]
member this.EntityKey : System.Data.EntityKey with get, set
Public Property EntityKey As EntityKey

Wartość właściwości

EntityKey

EntityKeyJest to klucz powiązanego obiektu.An EntityKey that is the key of the related object.

Atrybuty

Uwagi

Jeśli klucz jednostkowy powiązanego obiektu jest dostępny w EntityReference obiekcie, łatwiej jest zwrócić informacje o powiązanym obiekcie bez konieczności ładowania go ze źródła danych.Having the entity key of the related object available on the EntityReference object makes it easier to return information about the related object without having to load it from the data source.

Ujawnienie EntityKey obiektu powiązanego na EntityReference obiekcie umożliwia również usłudze obiektów dynamiczne tworzenie skojarzenia między dwoma dołączonymi obiektami i usunięciem obiektu bez konieczności ładowania powiązanych punktów końcowych.Exposing the EntityKey of the related object on the EntityReference object also enables Object Service to dynamically create an association between two attached objects and delete an object without having to load the related ends. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie, Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie obiektów.For more information, see Creating, Adding, Modifying, and Deleting Objects.

Dotyczy