RelatedEnd.ValidateOwnerForAttach Metoda

Definicja

Zapewnia, że obiekt, do którego należy pokrewne zakończenie, obsługuje operację Attach.Ensures that the object to which the related end belongs supports an attach operation.

protected public:
 void ValidateOwnerForAttach();
protected internal void ValidateOwnerForAttach ();
member this.ValidateOwnerForAttach : unit -> unit
Protected Friend Sub ValidateOwnerForAttach ()

Wyjątki

Gdy obiekt źródłowy nie jest dołączony do elementu ObjectContext , został zwrócony z NoTracking zapytania lub nie jest w Modified Unchanged stanie ani.When the source object is not attached to the ObjectContext, was returned from a NoTracking query, or is not in a Modified or Unchanged state.

Uwagi

Usługa obiektów wywołuje metodę ValidateOwnerForAttach przed wykonaniem operacji Attach, aby upewnić się, że operacja zakończy się pomyślnie.Object Services calls the ValidateOwnerForAttach method before executing an attach operation to ensure that the operation will succeed.

Dotyczy