ObjectQuery.EnablePlanCaching Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy plan zapytania ma być buforowany.Gets or sets a value that indicates whether the query plan should be cached.

public:
 property bool EnablePlanCaching { bool get(); void set(bool value); };
public bool EnablePlanCaching { get; set; }
member this.EnablePlanCaching : bool with get, set
Public Property EnablePlanCaching As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Wartość wskazująca, czy plan zapytania ma być buforowany.A value that indicates whether the query plan should be cached.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz buforowanie planu zapytania.For more information, see Query Plan Caching.

Dotyczy