OleDbDataReader.IDisposable.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby używane przez bieżące wystąpienie klasy OleDbDataReader.Releases the resources used by the current instance of the OleDbDataReader class.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

 virtual void System.IDisposable.Dispose() = IDisposable::Dispose;
void IDisposable.Dispose ();
abstract member System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
override this.System.IDisposable.Dispose : unit -> unit
Sub Dispose () Implements IDisposable.Dispose

Implementuje

Dotyczy