SqlBinary.IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ReadXml(XmlReader) .For a description of this member, see ReadXml(XmlReader).

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml(System::Xml::XmlReader ^ reader) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::ReadXml;
void IXmlSerializable.ReadXml (System.Xml.XmlReader reader);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.ReadXml : System.Xml.XmlReader -> unit
Sub ReadXml (reader As XmlReader) Implements IXmlSerializable.ReadXml

Parametry

reader
XmlReader

Klasa XmlReader.A XmlReader.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy SqlBinary wystąpienie jest rzutowane do IXmlSerializable interfejsu.It can be used only when the SqlBinary instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy