SqlBinary.IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz WriteXml(XmlWriter) .For a description of this member, see WriteXml(XmlWriter).

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::WriteXml;
void IXmlSerializable.WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
Sub WriteXml (writer As XmlWriter) Implements IXmlSerializable.WriteXml

Parametry

writer
XmlWriter

Klasa XmlWriter.A XmlWriter.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy SqlBinary wystąpienie jest rzutowane do IXmlSerializable interfejsu.It can be used only when the SqlBinary instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy