SqlBoolean.ByteValue Właściwość

Definicja

Pobiera wartość SqlBoolean struktury jako bajt.Gets the value of the SqlBoolean structure as a byte.

public:
 property System::Byte ByteValue { System::Byte get(); };
public byte ByteValue { get; }
member this.ByteValue : byte
Public ReadOnly Property ByteValue As Byte

Wartość właściwości

Bajt reprezentujący wartość SqlBoolean struktury.A byte representing the value of the SqlBoolean structure.

Uwagi

Wartość bajtu będzie równa 0 lub 1.The byte value will be either 0 or 1.

Dotyczy

Zobacz też