SqlBoolean.ToSqlDecimal Metoda

Definicja

Konwertuje tę SqlBoolean strukturę na SqlDecimal.Converts this SqlBoolean structure to SqlDecimal.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlDecimal ToSqlDecimal();
public System.Data.SqlTypes.SqlDecimal ToSqlDecimal ();
member this.ToSqlDecimal : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlDecimal
Public Function ToSqlDecimal () As SqlDecimal

Zwraca

Nowa SqlDecimal struktura, której wartością jest 1 lub 0.A new SqlDecimal structure whose value is 1 or 0. Jeśli wartość true SqlDecimal struktury jest równa, wartość nowej struktury to 1. SqlBooleanIf the SqlBoolean structure's value equals true then the new SqlDecimal structure's value is 1. W przeciwnym razie wartość SqlDecimal nowej struktury jest równa 0.Otherwise, the new SqlDecimal structure's value is 0.

Dotyczy

Zobacz też