SqlBoolean.ToSqlDouble Metoda

Definicja

Konwertuje tę SqlBoolean strukturę na SqlDouble.Converts this SqlBoolean structure to SqlDouble.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlDouble ToSqlDouble();
public System.Data.SqlTypes.SqlDouble ToSqlDouble ();
member this.ToSqlDouble : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Function ToSqlDouble () As SqlDouble

Zwraca

Nowa SqlDouble struktura, której wartością jest 1 lub 0.A new SqlDouble structure whose value is 1 or 0. Jeśli wartość true SqlDouble struktury jest równa, wartość nowej struktury to 1. SqlBooleanIf the SqlBoolean structure's value equals true then the new SqlDouble structure's value is 1. W przeciwnym razie wartość SqlDouble nowej struktury jest równa 0.Otherwise, the new SqlDouble structure's value is 0.

Dotyczy

Zobacz też