SqlBoolean.Xor(SqlBoolean, SqlBoolean) Metoda

Definicja

Wykonuje bitową operację na wyłączność lub w podanych parametrach.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the supplied parameters.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean Xor(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean Xor (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member Xor : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function Xor (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

Wynik operacji logicznej XOR.The result of the logical XOR operation.

Dotyczy

Zobacz też