SqlByte(Byte) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie struktury SqlByte przy użyciu określonej wartości bajtowej.Initializes a new instance of the SqlByte structure using the specified byte value.

public:
 SqlByte(System::Byte value);
public SqlByte (byte value);
new System.Data.SqlTypes.SqlByte : byte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Sub New (value As Byte)

Parametry

value
Byte

Wartość bajtu, która ma być przechowywana we właściwości Value nowej struktury SqlByte.A byte value to be stored in the Value property of the new SqlByte structure.

Dotyczy

Zobacz też