SqlByte.MinValue Pole

Definicja

Stała reprezentująca najmniejszą możliwą wartość SqlByte.A constant representing the smallest possible value of a SqlByte.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlByte MinValue;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlByte MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared ReadOnly MinValue As SqlByte 

Wartość pola

Uwagi

Wartość tej stałej wynosi 0.The value of this constant is 0.

Dotyczy

Zobacz też