SqlByte.Modulus(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Dzieli dwie wartości SqlByte i zwraca resztę.Divides two SqlByte values and returns the remainder.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte Modulus(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte Modulus (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member Modulus : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function Modulus (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

Zwraca

Reszta po lewej stronie dzielenia jest wykonywana na x i y.The remainder left after division is performed on x and y.

Uwagi

Jeśli jedno z wystąpień x lub y ma wartość null, wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value will be null.

Dotyczy

Zobacz też