SqlByte.Null Pole

Definicja

Reprezentuje DBNull, które można przypisać do tego wystąpienia struktury SqlByte.Represents a DBNull that can be assigned to this instance of the SqlByte structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlByte Null;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlByte Null;
 staticval mutable Null : System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared ReadOnly Null As SqlByte 

Wartość pola

Uwagi

Null działa jako stała dla struktury SqlByte.Null functions as a constant for the SqlByte structure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też