SqlDouble.ToSqlDecimal Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlDouble na SqlDecimal.Converts this SqlDouble structure to SqlDecimal.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlDecimal ToSqlDecimal();
public System.Data.SqlTypes.SqlDecimal ToSqlDecimal ();
member this.ToSqlDecimal : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlDecimal
Public Function ToSqlDecimal () As SqlDecimal

Zwraca

Nowa struktura SqlDecimal, której przekonwertowana wartość jest równa wartości zaokrąglonej tego SqlDouble.A new SqlDecimal structure whose converted value equals the rounded value of this SqlDouble.

Dotyczy

Zobacz też