SqlDouble.ToSqlMoney Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlDouble na SqlMoney.Converts this SqlDouble structure to SqlMoney.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlMoney ToSqlMoney();
public System.Data.SqlTypes.SqlMoney ToSqlMoney ();
member this.ToSqlMoney : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlMoney
Public Function ToSqlMoney () As SqlMoney

Zwraca

Nowa struktura SqlMoney, której Value jest równa wartości tego SqlDouble.A new SqlMoney structure whose Value is equal to the value of this SqlDouble.

Dotyczy

Zobacz też