SqlDouble.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość struktury SqlDouble.Gets the value of the SqlDouble structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property double Value { double get(); };
public double Value { get; }
member this.Value : double
Public ReadOnly Property Value As Double

Wartość właściwości

Wartość struktury SqlDouble.The value of the SqlDouble structure.

Dotyczy

Zobacz też