SqlInt32.GreaterThanOrEqual(SqlInt32, SqlInt32) Metoda

Definicja

Porównuje dwa SqlInt32 parametry, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares the two SqlInt32 parameters to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlInt32 ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlInt32 is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też