SqlInt32.LessThanOrEqual(SqlInt32, SqlInt32) Metoda

Definicja

Porównuje dwa SqlInt32 parametry, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares the two SqlInt32 parameters to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member LessThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThanOrEqual (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlInt32 ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlInt32 is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też