SqlInt32.MinValue Pole

Definicja

Stała reprezentująca najmniejszą możliwą wartość SqlInt32.A constant representing the smallest possible value of a SqlInt32.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlInt32 MinValue;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlInt32 MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared ReadOnly MinValue As SqlInt32 

Wartość pola

Uwagi

Wartość tej stałej to-2 147 483 648.The value of this constant is -2,147,483,648.

Dotyczy

Zobacz też