SqlInt32.Modulus(SqlInt32, SqlInt32) Metoda

Definicja

Dzieli dwie wartości SqlInt32 i zwraca resztę.Divides two SqlInt32 values and returns the remainder.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlInt32 Modulus(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlInt32 Modulus (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member Modulus : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlInt32
Public Shared Function Modulus (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlInt32

Parametry

x
SqlInt32

Wartość SqlInt32.A SqlInt32 value.

y
SqlInt32

Wartość SqlInt32.A SqlInt32 value.

Zwraca

Reszta po lewej stronie dzielenia jest wykonywana na x i y.The remainder left after division is performed on x and y.

Uwagi

Jeśli jedno z wystąpień x lub y ma wartość null, wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value will be null.

Dotyczy

Zobacz też