SqlInt32.Equality(SqlInt32, SqlInt32) Operator

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch SqlInt32 parametrów, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of the two SqlInt32 parameters to determine whether they are equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ==(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator == (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member ( = ) : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator == (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia nie są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlInt32 ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlInt32 is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlInt32.Equals(SqlInt32, SqlInt32)The equivalent method for this operator is SqlInt32.Equals(SqlInt32, SqlInt32)

Dotyczy

Zobacz też