SqlString.CompareInfo Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt CompareInfo, który definiuje, jak należy wykonać porównania ciągów dla tej struktury SqlString.Gets the CompareInfo object that defines how string comparisons should be performed for this SqlString structure.

public:
 property System::Globalization::CompareInfo ^ CompareInfo { System::Globalization::CompareInfo ^ get(); };
public System.Globalization.CompareInfo CompareInfo { get; }
member this.CompareInfo : System.Globalization.CompareInfo
Public ReadOnly Property CompareInfo As CompareInfo

Wartość właściwości

Obiekt CompareInfo, który definiuje porównanie ciągów dla tej struktury SqlString.A CompareInfo object that defines string comparison for this SqlString structure.

Dotyczy

Zobacz też