SqlString.Concat(SqlString, SqlString) Metoda

Definicja

Łączy dwie określone struktury SqlString.Concatenates the two specified SqlString structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlString Concat(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlString Concat (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member Concat : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlString
Public Shared Function Concat (x As SqlString, y As SqlString) As SqlString

Parametry

Zwraca

SqlString, która zawiera nowo połączone wartości reprezentujące zawartość dwóch parametrów SqlString.A SqlString that contains the newly concatenated value representing the contents of the two SqlString parameters.

Dotyczy

Zobacz też