SqlString.GetNonUnicodeBytes Metoda

Definicja

Pobiera tablicę bajtów, która zawiera zawartość SqlString w formacie ANSI.Gets an array of bytes, that contains the contents of the SqlString in ANSI format.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetNonUnicodeBytes();
public byte[] GetNonUnicodeBytes ();
member this.GetNonUnicodeBytes : unit -> byte[]
Public Function GetNonUnicodeBytes () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Tablica bajtów, która zawiera zawartość SqlString w formacie ANSI.An byte array, that contains the contents of the SqlString in ANSI format.

Dotyczy

Zobacz też