SqlString.GetUnicodeBytes Metoda

Definicja

Pobiera tablicę bajtów, która zawiera zawartość SqlString w formacie Unicode.Gets an array of bytes, that contains the contents of the SqlString in Unicode format.

public:
 cli::array <System::Byte> ^ GetUnicodeBytes();
public byte[] GetUnicodeBytes ();
member this.GetUnicodeBytes : unit -> byte[]
Public Function GetUnicodeBytes () As Byte()

Zwraca

Byte[]

Tablica bajtów, która zawiera zawartość SqlString w formacie Unicode.An byte array, that contains the contents of the SqlString in Unicode format.

Dotyczy

Zobacz też