SqlString.GreaterThan(SqlString, SqlString) Metoda

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThan(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThan (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member GreaterThan : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThan (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też