SqlString.GreaterThanOrEqual(SqlString, SqlString) Metoda

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe sekundzie.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też